چون در هنگام ترس دچار لکنت هم میشود بنابراین مساله را باید از طریق کاردرمانی پیگیری نمایید و فرزندتان در خلال مداخلات کاردرمانی درمان شود. در صورت امکان و تمایل ، با تعیین وقت قبلی، می توانید به کاردرمانی کوشا مراجعه نمایید. 88919230

ما را به دیگران معرفی کنید!