اینکه فرزند شما می تواند در مقابل همسالان از حق خودش دفاع کند خیلی هم خوب است و اینکه بزرگترها وارد چالش کودکان شوند اتفاقا بسیار اشتباه است(مگر در مواردی نادر که خطری آنها را تهدید کند)، احتمالا شما بسیار از فرزند خود حمایت و مراقبت می کنید و حتی انتظار دارید در جر و بحث کودکانه هم از شما کمک بگیرد که خب این اعتماد به نفس فرزندتان را مخدوش می کند. در مورد ارتباط کلامی هم تذکر دقیقا نتیجه عکس دارد و هر چه تذکر بدهید او بیشتر گارد می گیرد . بلکه باید سعی کنید در عمل به او مراودات صحیح را نشان دهید و مدتی لطفا تذکر ندهید بعضی بازیهای ساده که در کانال به دفعات منتشر شده مهارتهای کلامی کودکان را افزایش می دهد حتما این بازیها را انجام دهید .

ما را به دیگران معرفی کنید!