این مساله که می فرمایید نیاز به جلسات منظم مشاوره دارد و با دو کلمه و حرف و سخن و راهنمایی حل نمی شود. در صورت تمایل و امکان می توانید از مشاوره استاد ارجمند جناب آقای دکتر امیر مهدی مراد حاصل، با تعیین وقت قبلی، بهره مند شوید. 88919230

ما را به دیگران معرفی کنید!