اولا که اگر تشخیص بیش فعالی گرفته اید و دارو مصرف می کند هرگونه تغییر در دارو باید زیر نظر خود پزشکش انجام شود . و اینکه برای کودکان بیش فعال استفاده از خدمات کاردرمانی بسیار بسیار ضروری است تا از این طریق رفتارهایشان اصلاح و عملکردشان ارتقا پیدا کند تا بتوانند با تکیه بر مهارتهایی که در خلال جلسات کادرمانی پیدا می کنند زندگی راحت تری داشته باشند . دارو تنها اثرات موقتی دارد تعجب می کنم که چرا پزشکان به خانواده ها مساله کاردرمانی را گوشزد نمی کنند و فقط به دارو دادن بسنده می کنند؟؟در صورت امکان و تمایل ، با تعیین وقت قبلی، می توانید به کاردرمانی کوشا مراجعه نمایید. 88919230

ما را به دیگران معرفی کنید!