رابطه مادر و فرزند احتمالا اشکال دارد و از مادر دستور پذیری و حرف شنوی ندارد حتما می بایست از جلسات فرزند پروری استفاده کنید و این رابطه را درست کنید تا آن زمان هم پدر بیدارش کند که صبح ها دچار تنش و اضطراب نشود. در صورت امکان و تمایل ، با تعیین وقت قبلی، می توانید به کاردرمانی کوشا مراجعه نمایید. 88919230

ما را به دیگران معرفی کنید!