فرزند شما اشکالات رفتاری دارد ضمن اینکه خود شما هم لازم است از جلسات فرزند پروری استفاده کنید .. به یک مرکز کاردرمانی کودکان مراجعه نمایید و این اشکالات را قبل از اینکه تشدید شود، حل و فصل کنید. در صورت امکان و تمایل ، با تعیین وقت قبلی، می توانید به کاردرمانی کوشا مراجعه نمایید. 88919230

ما را به دیگران معرفی کنید!