فرزند شما منطقی می گوید و اصرار پخب فرزند شما ضرورت نطافت را هنوز نفهمیده است و باید بفهمد چگونه ؟ اینکه در قدم اول چند تا از وسایلی که خیلی دوست دارد را پنهان کنید و بعد بگویید دیدی چون همه جا نامرتبه وسایلت گم شد باید مرتب کنیم ببینیم کجاست حالا منم بهت کمک میکنم. اگر جواب نداد وسایلش را کلا جمع کنید و بگویید چون تو اینها رو دوست نداری و مراقبت نمی کنی از وسایلت لابد احتیاجی هم نداری و من جمع کردم و روشهای اینچنینی … تا کم کم متوجه ضرورت نظم و ترتیب بشود. البته زمان میبرد ولی نتیجه خواهید گرفت. مگر اینکه اشکالات دیگری هم باشد.در قطعا اشتباه است و ممکن است کلا زده شود. به او فرصت دهید تا خودش به یقین برسد و اصلا در این مورد با او مجادله نفرمایید.

ما را به دیگران معرفی کنید!