انقدر که به همه خواسته های او پاسخ مثبت داده اید تحمل نه شنیدن را ندارد و اگر با مخالفت مواجه شود داد و بیداد می کند که به خواسته اش برسد در حالیکه لازم است کودکان از 3 سال به بعد با مفهوم “نه” شنیدن آشنا شوند و خب شما از این جهت سهل انگاری کرده اید. مدتی به جیغ های او بی توجهی کنید و به او یاد بدهید که جیغ و داد و فریاد بر روی شما اثری ندارد بلکه باید درست صحبت کند اما اگر باز هم جواب نگرفتید بهتر است با مراجعه به یک مرکز کاردرمانی کودکان کامل ارزیابی شود و راهکار تخصصی برای بهبود به شما ارائه خواهد شد. البته اگر مشکل گفتار نداشته باشد در آنصورت که حتما بدون فوت وقت باید مراجعه نمایید. در صورت امکان و تمایل ، با تعیین وقت قبلی، می توانید به کاردرمانی کوشا مراجعه نمایید. 88919230

ما را به دیگران معرفی کنید!