انجام این تغییر در این سن حتما می بایست زیر نظر یک مشاور روانشناس نوجوان صورت پذیرد چون ریشه در رفتارهای نادرست شما دارد که از کلاس اول شکل گرفته و تشدید شده است.

ما را به دیگران معرفی کنید!