شما فورا به یک اورولوژیست اطفال مراجعه کنید تا ابعاد جسمی کاملا چک شود حتما و حتما ممکن است عفونت باشد . ضمن اینکه اگر مساله ای نداشت ممکن است و احتمال دارد زمانی فرزندتان مورد تعرض قرار گرفته باشد که در انصورت با مراجعه به مراکز کاردرمانی از مداخلات کاردرمانی برای بهبود و درمان اشکالات اضطرابی استفاده نمایید. در صورت امکان و تمایل ، با تعیین وقت قبلی، می توانید به کاردرمانی کوشا مراجعه نمایید. 88919230

ما را به دیگران معرفی کنید!