اگر این شکایت مدت زیادی است که ادامه دار شده است حتما بهتر است با مراجعه به یک مرکز کاردرمانی کودکان فرزند شما به طور کامل ارزیابی شود تا چنانچه اشکالاتی هست به درستی شناسایی و راهکار تخصصی ارائه شود. در صورت امکان و تمایل با تعیین وقت قبلی می توانید به کاردرمانی کوشا مراجعه نمایید. 88919230

ما را به دیگران معرفی کنید!