در کانال به کرات در خصوص چگونگی انجام تکالیف به صورت جذاب مطلب منتشر شده است حتما مطالعه بفرمایید. مطلبی هم در خصوص خواب کودکان دیروز منتشر شده که حتما بخوانید. برای فرزندتان و با مشارکت او برنامه ریزی کنید و سعی کنید او را کمی قانونمند و دستور پذیر بنمایید.

ما را به دیگران معرفی کنید!