به نظر می رسد که هر دو فرزند شما لازم است که در یک مرکز کاردرمانی به طور کامل ارزیابی شوند، حتما و مخصوصا برای فرزند کوچکتر این کار را انجام دهید تا خیال خودتان هم راحت شود. در صورت امکان و تمایل ، با تعیین وقت قبلی، می توانید به کاردرمانی کوشا مراجعه نمایید. 88919230

ما را به دیگران معرفی کنید!