خب قطعا به همین دلیل یعنی زود از شیر گرفتن این مساله اتفاق افتاده است. تا مدتی پستونک را بخورد، خیلی آرام و به تدریج از او بگیرید . اما اگر مجددا انگشتش را خورد و کلا مساله با مشکل مواجه شد بهتر است که ارزیابی شود تا از جهت حسی و اضطرابی مشکلی وجود نداشته باشد. در صورت امکان و تمایل ، با تعیین وقت قبلی، می توانید به کاردرمانی کوشا مراجعه نمایید. 88919230

ما را به دیگران معرفی کنید!