احتمال دارد که فرزند شما در فاکتورهای توجهی و مسائل هیجانی و انگیزشی دچار اشکال باشد و همین مساله درس خواندن را برایش دشوار کرده است . ضروری است به کاردرمانی کودکان مراجعه نمایید و پس از یک ارزیابی کامل مشکلات اصلی شناسایی و راهکار حل این مساله به شما ارائه خواهد شد.

ما را به دیگران معرفی کنید!