دلایل زیادی می تواند وجود داشته باشد، مانند کمبود اعتماد به نفس یا اینکه حمایتهای بسیار زیاد شما که به این مساله دامن زده است و بسیاری دیگر که مجموعا باعث ایجاد اشکالات ارتباطی در فرزندتان شده است. اما راهکار تخصصی این است که با مراجعه به مارکز کاردرمانی کودکان فرزندتان را ارزیابی و سپس در خلال جلسات بازی درمانی، موسیقی درمانی و یا سایر اشکال کاردرمانی ( به تشخیص تراپیست) این مساله به بهترین مجهی حل و فصل می شود تا از این طریق قبل از ورود به مدرسه این مشکل کامل رفع شده باشدچون تداوم مشکلات ارتباطی می تواند آغاز گر سایر مشکلات در کودکان باشد که البته ما گاهی فکر می کنیم که بزرگ میشود و خوب میشود ولی دقیقا بر عکس است چون با افزایش سن تشدید می شود شما هم قطعا تجربه کرده اید. بنابراین پیگیر باشید. در صورت امکان و تمایل می توانید با تعیین وقت قبلی به کاردرمانی کوشا مراجعه نمایید: 88919230

ما را به دیگران معرفی کنید!