با مراجعه به یک مرکز کاردرمانی ارزیابی شود و از مداخلات بازی درمانی برای اصلاح اشکالات رفتاری او حتما استفاده کنید چون با افزایش سن ممکن است مشکلات دیگری هم ایجاد شود. در صورت امکان و تمایل ، با تعیین وقت قبلی، می توانید به کاردرمانی کوشا مراجعه نمایید. 88919230

ما را به دیگران معرفی کنید!