جیغ زدنهای مکرر در سنی که هنوز گفتار کامل نشده است ضرورتا نیاز به ارزیابی کامل کودک دارد تا علل و عوامل به طور کامل شناسایی شود. لذا به یک مرکز کاردرمانی کودکان مراجعه و فرزندتان را ارزیابی کنید و پیگیر باشید. در صورت تمایل و امکان می توانید با تعیین وقت قبلی به کاردرمانی کوشا مراجعه نمایید: 88919230

ما را به دیگران معرفی کنید!