باید فاکتورهای توجهی و رفتاری فرزندتون در یک جلسه ارزیابی کامل کاردرمانی بررسی شود. و خود شما هم بسیار مناسب است که در جلسه مشاوره فرزند پروری شرکت کنید . به مراکز کاردرمانی کودکان مراجعه بفرمایید و مساله را پیگیر باشید. در صورت امکان و تمایل با تعیین وقت قبلی به کاردرمانی کوشا مراجعه نمایید: 88919230

ما را به دیگران معرفی کنید!