حتما به یک مرکز کاردرمانی که بتوانند همکاری فرزندتان را جلب کنند مراجعه کنید و حتما و ضرورتا کاردرمانی و گفتاردرمانیش را ادامه دهید و قطع نکنید به هیچ وجه چون بسیار بسیار برایش ضروری است و الا ممکن است پسرفت و عقبگرد داشته باشد . در صورت امکان و تمایل ، با تعیین وقت قبلی، می توانید به کاردرمانی کوشا مراجعه نمایید. 88919230

ما را به دیگران معرفی کنید!