می بایست با مراجعه به مراکز کاردرمانی کودکان ، فرزندتون رو به طور کامل ارزیابی نمایید و پس از ریشه یابی اشکالات از مداخلات کاردرمانی جهت حل و فصل مشکلات استفاده کنید. در صورت تمایل می توانید با تعیین وقت قبلی به کاردرمانی کوشا مراجعه نمایید. 88919230