احتمالا رفتار شما در مواجهه با ناراحت شدن فرزندتان دچار اشکال است بهتر است از جلسات مشاوره فرزند پروری استفاده کنید و البته فرزندتان هم نزد کاردمانگران ارزیابی بنمایید. در صورت امکان و تمایل ، با تعیین وقت قبلی، می توانید به کاردرمانی کوشا مراجعه نمایید. 88919230

ما را به دیگران معرفی کنید!