بخشی از رفتارهایش به اقتضای سن و طبیعتش و بلوغش است و با مرور زمان خوب می شود . اما اگر تشدید شد و واقعا باعث نگرانی شماست از کمک یک مشاور حتما بهره مند شوید ضمن اینکه می توانید برای یادگیری یک مهارت جدید با مشارکت و علاقه خودش اقدام کنید تا از این طریق اعتماد به نفسش را بهبود بخشید مثل موسیقی نقاشی سفالگری خیاطی و … کلاسهای ورزشی هر چه که خودش تمایل دارد.

ما را به دیگران معرفی کنید!