ممکن است دچار اختلال ریاضی باشد ضمن اینکه فاکتورهای مربوط به توجه و تمرکزش هم خالی از اشکال نیست بنابراین با مراجعه به یک مرکز کاردرمانی به صورت کامل ارزیابی شود تا اشکالات به صورت ریشه ای حل و فصل گردد. در صورت امکان و تمایل ، با تعیین وقت قبلی، می توانید به کاردرمانی کوشا مراجعه نمایید. 88919230

ما را به دیگران معرفی کنید!