تا حدودی طبیعی است اما اگر بیش از حد و ازار دهنده است کمی فعالیت های مشترک برایشان تعریف و برنامه ریزی نمایید و البته گاهی هم از جریمه هایی استفاده کنید و خود شما بهتر است که از مشاوره فرزند پروری بهره بگیرید. دعوا و تذکر و نصیحت هیچ فایده ای ندارد ، اقدام عملی توام با اقتدار و مهربانی .در صورت امکان و تمایل ، با تعیین وقت قبلی، می توانید به کاردرمانی کوشا مراجعه نمایید. 88919230

ما را به دیگران معرفی کنید!