با توجه به سن و مسائلی که میفرمایید این مورد تا حدود زیادی ریشه اضطرابی دارد که خب عدم حضور پدر به این مشکل و افزایش استرس و اضطراب دامن زده است از طرفی هم شاید مادر بسیار کنترلگر باشد و این هم باز مساله اضطراب و تشویش را در دختر افزایش داده است . با توجه به اینکه متاسفانه عادت شده است بهتر است هرچه سریعتر با مراجعه به مراکز کاردرمانی کودکان و ارزیابی جامع ، مداخلات درمانی که احتمالا بازی درمانی و موسیقی درمانی خواهد بود البته به شرطی که مورد دیگری وجود نداشته باشد، مشکل رفته رفته حل خواهد شد. پیگیر باشید چون به هر حال تداوم این مساله در این سن کم آسیبهای روانی و جسمی به دنبال خواهد داشت.درصورت تمایل و امکان حضور، می توانید با تعیین وقت قبلی به کاردرمانی کوشا مراجعه نمایید. 09197646237 ** 88919230

ما را به دیگران معرفی کنید!