فرزند شما اشکالات رفتاری دارد و قطعا می بایست با مراجعه به مراکز کاردرمانی ارزیابی شود و مشکلاتش در خلال مداخلات کاردرمانی حل و فصل شود چون تداوم مشکلات رفتاری بر مسائل عملکردی هم تاثیر می گذارد. در صورت امکان و تمایل ، با تعیین وقت قبلی، می توانید به کاردرمانی کوشا مراجعه نمایید. 88919230

ما را به دیگران معرفی کنید!