به یک مرکز کاردرمانی کودکان مراجعه و فرزندتان را ارزیابی تا ریشه مشکل شناسایی و راهکار اساسی به شما ارائه شود .در صورت امکان و تمایل ، با تعیین وقت قبلی، می توانید به کاردرمانی کوشا مراجعه نمایید. 88919230