خب ما قبلا در مورد وجود اشکالات حسی و نشانه های آن در کانال مطلب گذاشتیم لطفا مطالعه بفرمایید . فرزند شما دچار مشکلات حسی است که باید از مداخلات کاردرمانی استفاده کند و درمان شود چون تداوم مشکلات حسی بر سایر وجوه عملکردی فرزندان تاثیرات منفی خواهد گذاشت. به یک مرکز کاردرمانی کودکان مراجعه و درمان را آغاز کنید. در صورت امکان و تمایل ، با تعیین وقت قبلی، می توانید به کاردرمانی کوشا مراجعه نمایید. 88919230

ما را به دیگران معرفی کنید!