اگر قبلا اینطور نبوده ممکن است جدیدا در اثر اتفاقی دچار مشکلات اضطرابی شده باشد . بنابراین ضروری است که در مراکز کاردرمانی کودکان ارزیابی شود تا مشکلاتش شناسایی و حل و فصل گردد. در صورت امکان و تمایل ، با تعیین وقت قبلی، می توانید به کاردرمانی کوشا مراجعه نمایید. 88919230

ما را به دیگران معرفی کنید!