احتمالا اشکالاتی دارد که از طرف همسالان پس زده شده است . به کاردرمانی کودکان مراجعه کنید تا کامل ارزیابی شود و علل و اشکالات مشخص گردد و راهکار صحیح به شما ارائه خواهد شد. در صورت امکان و تمایل ، با تعیین وقت قبلی، می توانید به کاردرمانی کوشا مراجعه نمایید. 88919230

ما را به دیگران معرفی کنید!