اصلا اجازه این کار را به او ندهید و اصلا برایش توضیح هم ندهید و فقط به صورت غیر مستقیم مانع این کار شوید.

ما را به دیگران معرفی کنید!