ضروری است به یک مرکز کاردرمانی کودکان مراجعه کنید و فرزندتان را کامل ارزیابی نمایید احتمالا می بایست برای رفع اشکالات از مداخلات کاردرمانی در اشکال بازی درمانی، موسیقی و … استفاده کند حتما پیگیر باشید نشانه هایی که میفرمایید نیاز به درمان و بهبود دارد. در صورت امکان و تمایل ، با تعیین وقت قبلی، می توانید به کاردرمانی کوشا مراجعه نمایید. 88919230

ما را به دیگران معرفی کنید!