اگر واقعا درسش خوبه و مشکلات درسی نداره بنابراین تمرکز دارد. در مورد مساله شلختگی هم چون شما مداخله می کنید او هم ضرورت مرتب کردن اتاقش را هنوز درک نکرده است . بنابراین یک مدت اصلا مداخله نفرمایید تا این بی نظمی موجب آزار خودش شود و آنگاه مجبور می شود که اتاقش را مرتب کند.

ما را به دیگران معرفی کنید!