حتما با مراجعه به یک مرکز کاردرمانی کودکان در وهله اول کامل ارزیابی شود چون احتمال دارد که فاکتورهای توجهی او مشکل داشته و از این حیث می بایست با بهره گیری از مداخلات کاردرمانی بهبود یابد. یکی از علل بی توجهی به درس و بی علاقگی مشکل توجه و تمرکز فرزندان است و چون این اشکال را دارند زود خسته و دلزده می شوند.در صورت امکان و تمایل ، با تعیین وقت قبلی، می توانید به کاردرمانی کوشا مراجعه نمایید. 88919230

ما را به دیگران معرفی کنید!