فاکتورهای ادراکی و توجهی فرزند شما باید چک شود . به یک مرکز کاردرمانی کودکان مراجعه و مساله را حل و فصل نمایید. چون با بزرگتر شدن و در مقاطع بالاتر تحصیلی دچار اشکالات جدی تری خواهد شد. در صورت امکان و تمایل ، با تعیین وقت قبلی، می توانید به کاردرمانی کوشا مراجعه نمایید. 88919230

ما را به دیگران معرفی کنید!