دستور پذیری فرزندتون را اصلاح کنید و با اقتدار با او برخورد کنید و توضیح ندهید زمان رفتن را شما تعیین می کنید نه او. در صورت امکان و تمایل ، با تعیین وقت قبلی، می توانید به کاردرمانی کوشا مراجعه نمایید. 88919230

ما را به دیگران معرفی کنید!