اگر فقط ناخن می جود و علایم دیگری ندارد چون یک فرایند شناختی است باید خودش متوجه شود و خود به خود از سرش می افتد اما اگر علایم اضطرابی و هیجانی دیگری هم دارد بهتر است حتما به کاردرمانی کودکان مراجعه کنید و از مداخلات بازی درمانی و … برای حل مشکل بهره ببرید. در صورت امکان و تمایل ، با تعیین وقت قبلی، می توانید به کاردرمانی کوشا مراجعه نمایید. 88919230

ما را به دیگران معرفی کنید!