شاید مشکل گفتاری و ارتباط کلامی دارد و برای بیان خواسته هایش ناچار به جیغ زدن می شود . بهتر است در یک مرکز کاردرمانی کودکان کامل ارزیابی شود گاهی جیغ زدنها دلایل جسمی هم می تواند داشته باشد که والدین متوجه نمی شوند. در صورت امکان و تمایل ، با تعیین وقت قبلی، می توانید به کاردرمانی کوشا مراجعه نمایید. 88919230

ما را به دیگران معرفی کنید!