در کانال بارها در خصوص ایجاد علاقه نسبت به انجام تکالیف مطالبی منتشر شده است لطفا مطالعه بفرمایید. حتما برایش البته با مشارکت همدیگ ر برنامه روزانه تهیه کنید وسعی کنید نسبت به خودتون دستور پذیر بشه و اگر باز هم کاری از پیش نرفت از جلسات مشاوره فرزند پروری استفاده نمایید. در صورت تمایل می توانید با تعیین وقت قبلی به کاردرمانی کوشا مراجعه کنید: 88919230

ما را به دیگران معرفی کنید!