این مشکل تا حدود زیادی به علت وجود فرزند کوچکتر است و گویا اطرافیان نتوانسته اند به نحوی رفتار کنند که منجر به حسادت او نشود. به هر حال روش های مدیریت حسادت فرزندان بزرگتر را در کانال مطالعه بفرمایید. کمی احساس مسئولیت و اعتماد به نفس بیشتری به او دهید.

ما را به دیگران معرفی کنید!