از کارگاه های تربیت جنسی استفاده کنید. ضمن اینکه نسبت به برخی رفتارهایش واکنش نشان ندهید ممکن است در محیط چیزی دیده باشد که توجهش جلب شده باشد و البته اگر هم در یک مرکز کاردرمانی کودکان ارزیابی شود بهتر است.در صورت امکان و تمایل ، با تعیین وقت قبلی، می توانید به کاردرمانی کوشا مراجعه نمایید. 88919230

ما را به دیگران معرفی کنید!