این مساله ای که میفرمایید غیر طبیعی نیست و در این سن نظم و جاگذاری اشیا و اینکه هر چیزی کجا باشه و کجا باید بزاره برای بچه ها خیلی مفهومی نداره، اما در مورد چیزی که شما می گذارید چون بارها دیده و از حافظه بیناییش استفاده می کنه بنابراین به راحتی پیدا می کند بنابراین جای نگرانی نیست.

ما را به دیگران معرفی کنید!