فرزندتون مشکلات اضطرابی داره ضمن اینکه بحثهای رفتاریش هم باید دقیق بررسی شود بنابراین به یک مرکز کاردرمانی کودکان مراجعه کنید تا پس از ارزیابی کامل اشکالات شناسایی و راهکار بهبود به شما ارائه شود. در صورت امکان و تمایل ، با تعیین وقت قبلی، می توانید به کاردرمانی کوشا مراجعه نمایید. 88919230

ما را به دیگران معرفی کنید!