اتفاقا یک روش بی توجهی به جیغ کودک است و احتمال دارد که جواب بگیرید اما اگر درست نشد حتما به یک مرکز کاردرمانی کودکان مراجعه و از مداخلات بازی درمانی جهت درمان فرزندتون استفاده کنید.در صورت امکان و تمایل ، با تعیین وقت قبلی، می توانید به کاردرمانی کوشا مراجعه نمایید. 88919230

ما را به دیگران معرفی کنید!