از راهکارهای تشویقی و تدریجی استفاده کنید و به هیچ عنوان فشار نیاورید اگر جواب نگرفتید حتما به مراکز کاردرمانی کودکان مراجعه کنید و کودکتان را ارزیابی کنید شاید علل اضطرابی وجود داشته باشد. در صورت امکان و تمایل با تعیین وقت قبلی به کاردرمانی کوشا مراجعه نمایید: 88919230

ما را به دیگران معرفی کنید!