بخشی از رفتارش ممکن است نمایشی و در اثر حمایت و توجه بیش از حد شما باشد احتمالا نحوه برخورد شما هم خالی از اشکال نیست و فرزندتان را به سمت نمایشی شدن سوق داده اید مثل همین که با حالت گریه حرف میزند که خب برای والدین خیلی صحنه دراماتیکی ایجاد می شود!به هر حال برای اینکه به درستی مشکلش مشخص شود می بایست به بک مرکز کاردرمانی کودکان مراجعه کنید و ارزیابی شود تا به درستی معلوم شود که اشکال کجاست و از راهکارهای تخصصی استفاده کنید. در صورت امکان و تمایل ، با تعیین وقت قبلی، می توانید به کاردرمانی کوشا مراجعه نمایید. 88919230

ما را به دیگران معرفی کنید!