فرزند شما ممکن است که مسائل اضطرابی داشته باشد و یا اینکه برخی فاکتورهای توجهی او دچار اشکال باشد از این حیث ضرورت دارد با مراجعه به یک مرکز کاردرمانی کودکان کامل ارزیابی شود تا اشکال اصلی مشخص و راهکار بهبود به شما ارائه شود. در صورت امکان و تمایل ، با تعیین وقت قبلی، می توانید به کاردرمانی کوشا مراجعه نمایید. 88919230

ما را به دیگران معرفی کنید!