شما کمی اقتدار خود را حفظ کنید چون این مشکل را با پدرش ندارد بنابراین اشکال از رفتارهای شماست که آنگونه که می بایست در مقابل فرزندتان اقتدار نداشته اید( اقتدار هم به معنی دعوا و تنبیه و داد و بیداد نیست ) یعنی احترام متقابل و دستور پذیری از شما هم باید داشته باشد سعی کنید با رفتارهای صحیح این اقتدار را ایجاد کنید می توانید از جلسه فرزند پروری هم استفاده کنید.در صورت امکان و تمایل ، با تعیین وقت قبلی، می توانید به کاردرمانی کوشا مراجعه نمایید. 88919230

ما را به دیگران معرفی کنید!