با توجه به اینکه در بازه سه ماهه مدرسه هنوز هم این اشکال وجود دارد بنابراین ضروری است فرزندتان را در یک مرکز کاردرمانی کودکان به طور جامع ارزیابی نمایید تا با شناسایی علت اصلی و متعاقبا بهره گیری از مداخلات کاردرمانی ، مشکل حل شود در صورت عدم رسیدگی ممکن است این اشکال به اختلال دیکته نویسی و حتی اختلال یادگیری تبدیل شود بنابراین حتما پیگیر باشید جای نگرانی نیست با پیگیری به موقع نتایج مثبت حاصل خواهد شد.